×
Menu

Izvještaj o fakturiranoj količini

 
Odaberite željenu rekapitulaciju iz izbornika Izvještaji -> Rekapitulacija Prodaje
 
Odaberite period za rekapitulaciju, te pod preračun količine odaberite iz padajuće liste Prema težini.
 
Pod Podaci grupirani po, odaberite način grupiranja podataka, npr. po artiklu, po partneru, po dokumentu...
 
 
Rekapitulacija po artiklu će dati donji izvještaj za period
 
 
Dok će podaci grupirani po partneru dati sumirano po partneru koliko je težine fakturirano u periodu