Upute za godišnji obračun poreza i prireza

za 2016. godinu

 
VAŽNO: Prethodno treba obračunati plaću
 
U Definiranju godišnjih poreznih stopa, ukoliko nije već definirano za 2016. godinu,
sa Ctrl+F1 dodati propisane stope i iznose. Kako se u 2016. ništa nije mijenjalo, ostaju stope i iznosi kao u 2015.
 
 
 
Nakon toga, otvaramo Godišnji Obračun poreza i unosimo djelatnika za kojeg radimo godišnji obračun poreza .
Učitamo podatke za djelatnika i prihvatimo izračun.
 
 
 
 
VAŽNO:  Može se dogoditi da su se u toku godine mijenjali osobni odbitci kod pojedinih djelatnika,
pa treba ručno iskorigirati neoporezivi dio plaće (slika dolje).
 
 
 
 
Nakon obračuna dobijemo prikaz obrasca DNR (Plaće->Dokumenti), kojeg možemo i isprintati
za arhivu.
 
 
 
U Isplatnoj listi za 12. mjesec u polju OSNOVICA sa F2 dobijemo automatski iznos sa Godišnjeg obračuna poreza.
 
 
 
Isplatna lista sa korigiranim porezom i prirezom.
 
 
 
JOPPD obrazac sa ispravkom Poreza i Prireza