Šifra artikla automatski niz

 
 
Ako želite podesiti da vam u šifrarniku artikala šifra artikla kod dodavanja nove šifre bude automatski broj onda:
 
1. Saznati koliko vam je trenutno dužina polja šifra artikla
 
Izbornik Sistem ->Parametri programa->Promjena parametara
 
Grupa Napredna podešenja -> Veličine šifri
 
Ovdje možete vidjeti koiliko je trenutno polje vaše šifre artikla dugačko
 
U našem primjeru je 7 znakova
 
Kada znamo taj podatak,
otvorite grupu Matični podaci, podgrupa Šifrarnik artikala/usluga
 
 
Ako vam je dužina šifre artikla 7 znakova npr., onda možete upisati i ovdje 7 znakova
jer će tada program za automatski niz koristiti 7 brojeva npr.
 
0000001
0000002
0000003
0000004
 
Ako upišete 7, onda ćete to polje šifre moći editirati, mijenjati
ako upišete -7, onda to polje šifre artikala nećete moći editirati.
 
U pravilu, bolje je da se polje auto-šifre ne editira jer se tada može greškom napraviti novi
niz brojeva npr. ABC0001, ABC00002 i onda kod unosa nove šifre morate programu
dati na zanje koji niz želite nastaviti...