Promjena MP Cijene preko Pripreme Promjene Cijena

 
Cijene na ovaj način možete promijeniti sa odgodom
 
Izbornik Matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Cijene i rabati -> Priprema promjene cijena
 
 
 
Kada se otvori pregled, kliknite na traci alata na CTRL+F1 ikonu da dodate novi slog
 
 
Unesite šifru artikla, i novu cijenu, kliknite Prihvati
 
 
Ako želite možete unijeti i datum primjene! Taj datum znači da nećete moći aktivirati promjenu
cijena na artiklima koji imaju datum primjene veći od trenutnog datuma.
 
Datum primjene NE znači da će se cijene same promjeniti na taj datum!
 
 
Ako ste spremni primjeniti promjenu cijena, nemorate ništa označiti nego
samo kliknite na ikonu F12 na traci alata kako bi se odmah za sve unesene artikle izvršila
promjena cijena u Šifrarniku artikala/cjeniku
 
Kada kliknete na ikonu F12 program vas Upozorava
 
 
Kliknite na Da ako želite izvršiti promjenu cijena
 
Potvrdite još jednom
 
 
Ako je sve prošlo u redu, u pregledu neće ostati niti jedan artikal, osim ako je datum primjene veći od trenutnog datuma, onda
program tim artiklima neće izvršiti promjenu cijena!
 
Artikle u pripremu promjene cijena naravno možete ubaciti i iz Excela