Podešavanje rezervacija robe

 
EDIT 05.11.2014.
 
U programu možete na bilo kojem dokumentu (npr. Ponude ili Predračun) podesiti da rezervira robu!
Sva roba sa tog dokumenta će biti rezervirana. Rezervacija ne skida robu sa stanja, nego samo
informativno rezervira količinu!
 
 
 
1. Odabir dokumenta koji će rezervirati robu
 
Mi ćemo u ovom primjeru uzeti VP Ponudu da nam rezervira robu!
 
Otvorite pregled tih dokumenata, te otvorite Izbornik Podešavanje->Knjiženje dokumenata
 
 
Pod Dodatne Postavke, odaberite u kojem od 3 datumska polja:
 
Ispis naziva polja Datum1
Ispis naziva polja Datum1
Ispis naziva polja Datum1
 
želite upisivati datum trajanja rezervacije robe! Mi smo odabrali polje Datum1.
 
Upišite kako će se zvati to polje na ispisu! Mi smo upisali Trajanje do:
 
Uključite Prikaz u pregledu, i ako želite da je to polje obavezno za unijeti onda stavite kvačicu na Obavezan unos,
u protivnom ako se ne unese datum trajanja rezervacije, onda dokument NE rezervira robu.
 
Ako otvorite Unos nove Ponude, vidjeti ćete da imate polje datuma Trajanje do:
 
 
 
Ali rezerviranje robe ne radi još! Trebamo uključiti opciju rezerviranja u parametrima programa!
 
 
2. Uključiti u parametrima rezervaciju!
 
Izbornik Sistem->Parametri programa->Promjena parametara
 
Grupa Dokumenti / podgrupa Rezervacije
 
 
Pod Vrsta dokumenta koji će rezervirati robu upisujete 3-slovnu oznaku dokumenta, npr. Ponuda je PON, Predračun je PRA..
 
Prikaži količinu rezerviranu za partnera
 
Polje po kojem se računa opcija rezervacije, ovdje upisujete 3 moguća datumska polja iz samog dokumenta
u koji ćete kod kreiranja dokumenta upisati do kada vrijedi rezervacija. U našem slučaju mi smo upotrijebili na koraku 1. polje Datum1
 
Pod Polje koje označava da li je rezervacija realizirana upisujete u kojoj koloni na pregledu dokumenata će program
staviti oznaku (*) da je taj dokument realiziran (napravljen je npr. Račun od te ponude).
 
3. Kreiranje Ponude koja rezervira robu
 
Napravite ponudu, unesite partnera i datum trajanja ponude (rezervacije) te unesite artikle i količinu
 
4. Informacija o rezerviranoj robi!
 
Na pregledu materijalnih kartica, kada se pozicionirate na artikal koji na sebi ima rezervaciju
u detaljima u dnu u zagradi će biti rezervirana kolčina
 
 
također u unosu artikla u dokument, U prikazu detalja se nalazi podatak o rezerviranoj količini
 
 
Nakon isteka trajanja Ponude program oslobađa rezerviranu količinu, ili ako se prije
od dotične ponude napravi neki drugi dokument, rezervacija se oslobađa!
 
Zvjezdica (*) u koloni R znači da je ova Ponuda realizirana, tj. od nje je kreiran neki
drugi dokument..