Obračun plaće 2017

 
provodi se od 01.01.2017 godine
 
 
Kako bi djelatnicima obračunali plaću, imamo nekoliko predradnji koje trebamo obavezno napraviti,
a odnose se na sam izračun plaće.
 
 
1.
U izborniku  Glavna knjiga > Plaće > Parametri izračuna plaća
 
moramo unijeti odgovarajuće podatke koji su zakonski propisani. Na slici su prikazani trenutni važeći parametri.
 
Obratite pažnju na slijedeće:
-     Unos telefona za kontakt obavezan je u prikazanom obliku
-     Kada prvi put unosite podatke obavezno stavite kvačicu na „Kreirati šifrarnike za JOPPD obrazac“
-     Obavezan unos i prosječne državne plaće u neto iznosu
 
 
 
2.
Drugi važan korak za izračun plaće je da u Šifrarniku gradova (Matični podaci > Šifrarnik gradova)
uz mjesta/gradove, upišete i stopu prireza (ako ga ima) i šifru općine,
radi JOPPD obrasca ( za Zagreb je npr. 18% i 01333).
 
 
 
Za izradu virmana za plaćanje poreza i prireza vezanih uz plaću,
autorske naknade i ugovore o djelu, obavezan je unos potrebnih podataka.
 
 
 
 
3.
Treći korak je kreirati Šifrarnik doprinosa;
 
Glavna knjiga > Plaće > Doprinosi
 
 
 
Po potrebi možete kreirati i Šifrarnik obustava;
 
Glavna knjiga > Plaće > Dodaci/obustave
 
 
 
NAPOMENA: Ukoliko Dodatku ne dodijelite oznaku stjecatelja/osiguranika,
on će u JOPPD obrascu automatski povući oznaku 0001 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa.
Ukoliko imate djelatnike osigurane po nekoj drugoj osnovi,
za svaku osnovu morate otvoriti novi Dodatak i povezati ih kroz Oznaku stjecatelja/osiguranika.
Kasnije, prilikom dodjeljivanja Dodataka djelatnicima,
pripazite da dodijelite onu vrstu Dodatka prema Oznaci stjecatelja.
Ova izmjena  dodana je na verziji  1.6.17.8939. Ukoliko ste na toj ili većoj verziji,
a dodatke ste kreirali i dodijelili djelatnicima na ranijim verzijama programa,
imate djelatnike osigurane po drugoj osnovi, JOPPD obrazac se neće ispravno kreirati, za te djelatnike dodaci će prelaziti u novi red.
U tom slučaju morate otvoriti nove dodatke u Šifrarniku, dodijeliti ih djelatnicima,
već obračunatu plaću samo ponovno proknjižiti, te izraditi novi JOPPD obrazac.
 
 
 
4.
Slijedeći korak je otvoriti radnike sa svim njihovim podacima koji su potrebni za obračun plaća.
Otvaranje radnika nalazi se u izborniku:
 
Glavna knjige > Plaće > Djelatnici
 
-     Za radnika u radnom odnosu kvačica mora biti na „Aktivan obračun plaće“
 
 
-     Apsolutni iznos osobnog odbitka morate sami izračunati i upisati u za to predviđenu kućicu
 
 
 
 
Nakon toga, svakom radniku posebno, dodjeljujemo Doprinose sa F12 i obustave sa F11
 
 
Napominjemo da je dodjeljivanje doprinosa obavezno prije prvog obračuna plaće,
potrebno ih je dodijeliti samo jedanput za djelatnika i nakon toga
program automatski povlači te doprinose po djelatniku i u naredne obračune/isplatne liste.
 
 
 
 
5.
Slijedeće je kreirati šifrarnik naknada za rad koje će te kasnije koristiti za unos obračuna.
 
 Glavna Knjiga > Plaće > Naknade za rad.
 
Treba unijeti i faktore koji umanjuju ili povećavaju vrijednost satnice (npr. Rad nedjeljom ili blagdanom se povećava npr. 1,5 ,
a Bolovanje smanjuje npr. 0,8.
 
 
 
 
6. 
Unos isplatne liste
 
Nakon odrađenih predradnji, možete pristupiti unosu isplatne liste.
 
 Glavna knjiga > Plaće > Obračuni > Isplatna lista
 
Skrećemo pažnju na to da se radi o obračunu, te se u jednoj isplatnoj listi obračunavaju svi radnici.
 
Postoje dva načina unosa obračuna.
 
NAČIN 1  
Sa F11 (Unos novih isplatnih lista), otvarate novi obračun.
 
U gornjem lijevom prozoru upisujete osnovne podatke obračuna
kao što su datum obračuna, za koji mjesec obračunavate plaću, ukupnu mjesečnu satnicu.
Ako je ovo prvi obračun u mjesecu, obavezno stavite kvačicu na „Prvi obračun“, u suprotnom ju maknite.
 
 
U polju Djelatnik pomoću padajućeg izbornika odaberite radnika za kojeg krećete obračunavati plaću.
Slijedi odabir naknade, koju ste već definirali u šifrarniku naknada, svaka naknada – novi red,
a zatim Stjecatelj i Primitak, koji su već programski  definirani.
Po potrebi promijenite oznake JOPPD-a, npr. ako je radniku prvi, odnosno zadnji mjesec rada.
Kad ste stigli na polje sati, stisnite tipku F2, otvorit će vam se prozor za obračun po naknadama.
Ukupnu plaću za mjesec povući će vam iz šifrarnika djelatnika,
a možete ju i sami unijeti, radi se o bruto iznosu.
Slijedeće je da unesete satnicu radnika po naknadama.
 
 
Program će automatski prema satima izračunati osnovice po naknadama i kao takve ih prebaciti u obračun plaće.
Taj postupak morate ponoviti za svakog radnika zasebno. Ponavljamo da u jednu isplatnu listu stavljate sve radnike.
Nakon što ste prebacili sve radnike kliknete na PROKNJIŽI dokument.
 
 
NAČIN 2
 
Sa F11 (Unos novih isplatnih lista), otvarate novi obračun,
unesete datum, mjesec za koji je obračun i broj radnih sati.
 
 
Klikom na tipku Učitaj radnike otvorit će se prozor u kojem ćete unijeti naknade zajedničke svim radnicima u mjesecu.
 
Napomena: Naknadu za redovan rad ovdje ne unosite.
 
Program će ju izračunati sam kao razliku ukupne mjesečne satnice i zbroja naknada koje ste unijeli u obračun.
Također, u polje Specifične naknade za pojedinog djelatnika možete unijeti naknade
koje se ne pojavljuju kod ostalih djelatnika npr. bolovanja i slično. 
Klikom na Prihvati u Isplatnu listu učitat će se svi radnici za koje ste u šifrarniku označili da je aktivan unos plaće,
u kolonu Osnovica učitat će se podatak iz šifrarnika djelatnika, raspoređen po naknadama.
 
 
 
Želite li promijeniti iznos osnovice, pozicionirajte se u kućicu, klikom na tipku F2 otvorit će vam se prozorčić za obračun.
Prema unešenim osnovicama, postavljenim parametrima, povezanim obustavama i dodacima program će ostale vrijednosti izračunati sam.
 
Polje Obračunata porezna osnovica koristi se u slučaju kad se radniku obračunava druga plaća u mjesecu, te su već korištene porezne olakšice.
 
Nakon što ste unijeli sve radnike i podatke kliknete na PROKNJIŽI dokument.
 
 
Slijedeći korak je unijeti datum uplate doprinosa sa tipkom F4;
tu još definirate datum predaje platne liste radniku,
te kvačicom potvrđujete da je plaća isplaćena.
Sa Ctrl+F10 unosite datum dospijeća.
 
 
Datum uplate doprinosa važan je podatak za sve vrste kasnijih izvještaja i obrazaca.
S tim ste završili unos obračuna plaće.
 
 
 
 7.
 
Izrada Virmana za plaće radi se pomoću tipke F3. Tu možete odabrati s kojeg ćete računa izvršiti isplatu i za koju naknadu.
 
 
 
Po prihvaćanju, program generira virmane i sprema ih u Glavna knjiga > Platni promet > Nalozi za plaćanje
 
Klikom na tipku F5 virmane spremate u oblik u kojem ih šaljete banci.
 
 
8.
Ispis isplatnih listi
Vratite se na prozor Pregled isplatnih listi (glavna knjiga > plaće > obračuni > isplatna lista),
a ovisno želite li isprintati pojedinačne liste ili zbirnu, koristite se tipkama F7 ili F8
 
 
Zbiran ispis:
 
 
Pojedinačna isplatna lista: