Nove Alatne trake

 
 
podržano od verzije programa:
 
 
PRVO POKRETANJE
 
1/ Trenutna verzija programa i baza koju program koristi
2/ Traka izbornika sa svim opcijama programa
3/ Alatna traka sa najčešće korištenim opcijama
4/ Brza traka sa opcijama koje korisnik najčešće koristi – automatska alatna traka
 
 
 
IZMJENE NA ALATNOJ TRACI
 
Stara traka alata:
 
Nova traka alata:
Ispod svake ikone prikazuje se naziv naredbe umjesto, kao što je do sada bilo, naziv prečaca.
Npr. ispod ikone za dodavanje novog sloga, umjesto starog naziva prečaca "Crtl+F1" , sada se prikazuje (skraćeni) naziv naredbe "Novi" .
 
Naziv prečaca kao i puni naziv naredbe možete vidjeti ako pokazivačem miša prijeđete iznad ikone.
 
PERSONALIZACIJA ALATNIH TRAKA I IZBORNIKA
 
Alatnu traku možete personalizirati dodavanjem ili uklanjanjem ikona naredbi,
promjenom njihova redoslijeda na alatnoj traci te promjenom naziva ikona naredbi.
Možete izabrati da li želite prikaz opisa ispod ikona naredbi na alatnim trakama te prikaz prečac tipki kao dodatni tekst.
Također je omogućeno:
-Kreiranje novih alatnih traka – odabir njihovog naziva i dodavanje ikona naredbi po želji.
-Uklanjanje postojećih alatnih traka privremeno i trajno.
-Unutar alatne trake moguće je grupiranje ikona naredbi.
-Alatnim trakama moguće je mijenjati i razmještaj:
·     unutar prozora – gore, dolje, lijevo I desno, jednu pored ili ispod druge
·     van prozora na radnu površinu (desktop)
-Omogućen je odabir prikaza ikoni naredbi u alatnoj traci u jednom ili više redova.
 
U traci izbornika sa svim opcijama programa kao i u brzoj traci također možete raditi izmjene.
Možete mijenjati raspored, naziv, grupirati te brisati naredbe koje ne koristite.
Personalizirati se mogu i padajući izbornici.
Možete izabrati opciju prikaza nedavno korištenih naredbi prvo,
kao i opciju prikaza punog izbornika nakon kratkog vremena.
Ponuđena je i opcija poništavanja podataka o korištenju.
Također je moguće izabrati između 4 ponuđene opcije animacije padajućeg izbornika:
/slučajan/razmotati/klizanje/izblijediti ili animaciju isključiti: /ništa.
 
 
 
PERSONALIZACIJA ALATNIH TRAKA
 
1/ Uklanjanje postojećih alatnih traka
a/ Desnom tipkom miša kliknuti u područje alatnih traka, čime se otvara izbornik:
 
 
b/ U izborniku su prikazani svi nazivi alatnih traka. 
U meniju se prikazuju samo one alatne trake pokraj kojih je označena kvačica.
Ako neku alatnu traku želite "ugasiti" potrebno je kliknuti lijevim klikom miša
na njezin naziv te nakon toga kvačica više neće biti prikazana pokraj naziva.
Alatna traka biti će opet vidljiva kada ponovno kliknete na njezin naziv te se pojavi kvačica.
 
 
ILI
 
Alatne trake možete ukloniti i tako da u izborniku prikazanom na slici kliknete na opciju “Prilagodi” (slika 1),
čime se otvara se izbornik sa popisom postojećih alatnih traka (slika 2).
Alatne trake kraj kojih se nalaze kvačice, prikazane su u izborniku.
Ako želite "ugasiti" određenu alatnu traku, samo ju odznačite klikom na kućicu pokraj naziva.
 
 
 
 
2/ Dodavanje novih alatnih traka / promjena naziva / brisanje alatnih traka
Desnim klikom miša na meniju otvara se izbornik prikazan na slici 1.
Kliknuti lijevim gumbom miša na "Prilagodi" (označeno crvenom strelicom na slici 1)
čime se otvara prozor prikazan na slici 2. Ove promjene radite u izborniku "Alatne trake".
A/ Dodavanje novih alatnih traka – slika 2 –
Kliknuti lijevim gumbom miša na "Novo", upisati željeno ime nove alatne trake, kliknuti "OK".
B/ Promjena naziva alatne trake – slika 3 –
Izabrati alatnu traku kojoj želite promijeniti naziv, kliknuti lijevim gumbom miša na "Promjeni",
upisati novo ime alatne trake, kliknuti "OK".
C/ Brisanje alatnih traka – slika 4 –
Izabrati alatnu traku koju želite obrisati, kliknuti lijevim gumbom miša na "Obriši",  kliknuti "OK".
 
 
Alatna je traka ovim postupkom trajno obrisana, međutim, ako želite vratiti ikone naredbi iz obrisane alatne trake,
u prozoru "Prilagodi" lijevim klikom miša kliknuti na "Naredbe". Lijevo pod "Kategorije" možete pronaći kategoriju
pod kojom se nalazi određena ikona naredbi te ju zatim "povući" (lijevim klikom miša kliknuti i držati na odabranu
ikonu naredbi) u traku alata po izboru (5/ Dodavanje ikona naredbi u alatnu traku / Uklanjanje ikona naredbi sa alatne trake).
 
3/ Promjena redoslijeda ikona naredbi na alatnoj traci
Desnim klikom miša na meniju otvara se izbornik prikazan na slici 1.
Kliknuti lijevim gumbom miša na "Prilagodi" (označeno crvenom strelicom na slici 1)
čime se otvara prozor prikazan na slici 2. Kliknuti  na ikonu naredbe u alatnoj traci i držati lijevu tipku miša
te povući ikonu na željeno mjesto (slika 3) u alatnoj traci i pustiti (drag&drop).
 
 
Kako bi mogli mijenjati ikone naredbi u alatnoj traci (raspored, naziv, brisanje ikona naredbi sa alatne trake),
morate ući u izbornik "Prilagodi" - nakon toga direktno na alatnoj traci mijenjate ikone naredbi.
 
Na isti način možete mijenjati raspored opcija u traci izbornika
sa svim opcijama programa kao i u brzoj traci s opcijama.
Otvorite prozor prilagodi i direktno na traci izbornika radite željene izmjene.
 
Traka izbornika sa svim opcijama
 
 
 
Brza traka s opcijama
 
 
4/ Brisanje/dodavanje ikona na alatnoj traci, promjena njihovog naziva i grupiranje
Prva dva koraka su jednaka kao i kod promjene redoslijeda ikona (otvoriti prozor “Prilagodi”).
U 3. koraku potrebno je kliknuti desnim gumbom miša na ikonu naredbe u alatnoj traci
(slika ispod) koju želite mijenjati. Otvara se izbornik sa četiri ponuđene opcije:
A/ Poništi
B/ Izbriši - brisanje ikone naredbe sa alatne trake (trajno se briše samo sa alatne trake)
C/ Naziv – izmjena naziva
D/Početi grupu – grupiranje unutar alatne trake
 
Na isti način možete mijenjati raspored opcija u traci izbornika ,
sa svim opcijama programa kao  i u brzoj traci s opcijama.
Otvorite prozor prilagodi i direktno na traci izbornika radite željene izmjene.
 
 
 
 
Kako ponovno vratiti obrisanu ikonu naredbe u alatnu traku?
 
5/ Dodavanje ikona naredbi u alatnu traku / Uklanjanje ikona naredbi sa alatne trake
U  prozoru "Prilagodi" kliknuti na "Naredbe" (1),
kliknuti na naziv alatne trake u lijevom prozoru "Kategorije" (2),
kliknuti na ikonu naredbe u desnom prozoru "Naredbe" (3)
koju želite vratiti nazad u alatnu traku te ju,
držeći lijevi gumb miša, "odvući" (drag&drop) do željenog mjesta na alatnoj traci.
Na isti način možete vratiti obrisane naredbe u traci izbornika sa svim opcijama programa kao i u brzoj traci s opcijama.
 
 
Ikone naredbi možete dodati ili maknuti sa alatne trake (privremeno) i tako da kliknete lijevim gumbom miša
na oznaku na desnom kraju alatne trake (1), čime se otvara prozorčić "Dodaj ili ukloni gumbe".
Klikom na trokutić na desnom kraju (2) otvara se izbornik sa ikonama naredbi.
Klikom na naziv ikona naredbi možete ih maknuti sa trake alata ili ponovno staviti tj. učiniti vidljivima.
 
Na isti način možete vratiti obrisane naredbe u brzoj traci s opcijama.
 
 
 
6/ Mijenjanje pozicije alatnih traka
·     unutar prozora – gore, dolje, lijevo I desno, jednu pored ili ispod druge
·     van prozora na radnu površinu (desktop)
 
Pokazivačem miša prijeći iznad područja sa lijeve strane na alatnoj traci
koje je označeno sa točkama. Kliknuti I držati lijevi gumb miša i povući alatnu traku
na mjesto na koje ju želite smjestiti (drag&drop).
 
 
Primjer:
 
 
7/ Prikaz ikoni naredbi u alatnoj traci u jednom ili više redova
 
Možete izabrati da se ikone naredbi u određenoj alatnoj traci prikazuju u jednom ili više redova.
Kliknite na alatnu traku kojoj želite promijeniti prikaz sa desnim gumbom miša,
čime se otvara prozor sa opcijom “Više redova” (vidi sliku ispod).
Klikom na njezin naziv isključujete ili uključujete opciju.
 
 
Ako izaberete opciju prikazivanja ikona naredbi u jednom redu i dogodi se da se,
zbog većeg broja ikona naredbi u alatnoj traci, ne prikazuju sve ikone,
kliknite na trokut koji se nalazi na desnoj strani alatne trake, te će se prikazati
sve ikone naredbi koje se nalaze u toj alatnoj traci (vidi sliku ispod).
 
 
 
 
8/ Vraćanje na osnovni izgled
 
Ako želite sve izmjene vratiti na osnovni izgled,
kliknite desnim gumbom miša na područje alatnih traka.
Otvoriti će se prozor kao na slici 1. Izaberete opciju “Vrati na osnovni izgled”.
Pojaviti će se prozor kao na slici 2. Izađite iz dokumenta te ga ponovno otvorite
i vratiti će se osnovni izgled.
 
 
 
PERSONALIZACIJA IZBORNIKA
 
Personalizirati se mogu i padajući izbornici. Možete izabrati opciju prikaza nedavno korištenih naredbi
prvo kao i opciju prikaza punog izbornika nakon kratkog vremena. Ponuđena je i opcija poništavanja
podataka o korištenju. Također je moguće izabrati opcije animacije izbornika:
ništa/slučajan/razmotati/klizanje/izblijediti.
 
Desnim klikom miša na meniju otvara se prozor prikazan na slici 1.
Kliknuti lijevim gumbom miša na "Prilagodi" (označeno crvenom strelicom na slici 1),
čime se otvara prozor prikazan na slici 2. U prozoru "Prilagodi" kliknuti na "Opcije"
(označeno crvenom strelicom na slici 2) kako bi se otvorio prozor sa opcijama za personalizaciju izbornika.