Log slanja emailova

 
Ukoliko vam zatreba, imate i log poslanih mailova kroz Gath
 
Izbornik Sistem -> Postava štampača/vaga -> E-mail log slanja