Intrastat

 
 
Šifrarnici za potrebe Intrastat izvještavanja:
 
 
 
 
Šifrarnici potrebni za Intrastat su određeni od strane Carinske uprave
i popunjeni su sa svim potrebnim podacima i formulama izračunavanja vrijednosti
u slučaju šifrarnika uvjeta isporuke (INCOTERMS).
 
 
 
Unos potrebnih podataka u šifrarnik artikala za potrebe Intrastat izvještavanja :
Na artiklima koji će se koristiti za uvoz/izvoz potrebno je unijeti „Nomenklatura“ i „Neto težina(Kg)“
 
Polje nomenklature se povlači iz preddefiniranog šifrarnika određenog od strane carinske uprave,
dok je polje neto težine potrebno unijeti ručno.
 
 
Podešavanje i unos dokumenata sa Intrastat podacima :
Opcija uključivanja praćenja podataka za Intrastat se uključuje za svaki dokument
koji želite da sadrži podatke za Intrastat, te se može odrediti radi li se o uvozu ili izvozu.
 
 
 
 
Nakon uključenja opcije tipa Intrastat dokumenta
na istom se prilikom unosa dokumenta pojavljuje kolona „Intrastat“
 
Prilikom unosa artikla u dokument koji je podešen za praćenje Intrastat podataka
nije moguće završiti knjiženje dokumenta bez podataka koji su neophodni za Intrastat.
 
 
Kod unosa artikla u dokument provjerava se da li artikl sadrži podatke za Intrastat,
ukoliko artikl ima podatke u polju intrastata pojavljuje se „OK“,
ako artikl nema podatak pojavljuje se gumb „Podaci“ na koj je moguće kliknuti i unijeti podatke.
 
 
 
Unos se vrši klikom na padajući meni ili na gumb „Šifra“ prilikom čega se otvara šifrarnik nomenklatura.
 
 
 
 
Izrada Izvještaja
Izvještaj se radi u : Izvješća – Intrastat – Obrazac Intrastat
 
 
 
 
 
 
Odaberite godinu i mjesec za koji radite izvješće, te tok robe i vrstu obrazca koji radite.
 
Obrazac
 
 
Obrazac snimite u xml dokument sa F11 i spreman je za slanje u carinarnicu.