×
Menu

Definiranje Rang-a

 
 
Rang korisnika definiramo u parametrima programa kao globalni sustav kontrole mogućnosti korisnika!
 
Otvorite parametre
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> promjena parametara
 
Kliknite sa lijeve strane na grupu Osnovne postavke, a sa desne strane otvorite podgrupu Zaključavanje/zaštita podataka
 
 
Ovdje se nalaze sve opcije koje možete zaštititi rangom! To znači ako npr. na ovu opciju ispod
 
 
postavimo rang 200, to znači da smo postavili minimalno potrebni rang korisnika da bi mogao izvršiti tu radnju! Dakle, ako
upišemo ovdje 200, a kasnije u šifrarniku korisnika jednom korisniku upišemo rang 199, ili manje, to znači da on neće moći izvršiti
ovu radnju jer mu rang nije dovoljno visok za to!
 
Prođite kroz opcije ovdje popisane na slici iznad i definirajte minimalne rangove potrebne za odrađivanje različitih radnji!
Ove rangove uvijek možete naknadno mijenjati i podešavati, Ali da bi nakon promjene imali efekta, korisnici kojih se tiču izmjene
moraju izaći iz programa te ponovo pokrenuti program.
 
Napomena!
Rangovi sežu od 0-200, gdje rang = 0 znači nije potreban nikakav rang za obavljanje neke radnje.
 
Sljedeći korak je definiranje menija...